มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ - เลย เขาค้อ ภูทับเบิก

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ - เลย เขาค้อ ภูทับเบิก
4,499฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • เขาค้อ
 • พระตำหนักเขาค้อ
 • ฐานอิทธิ
 • ทุ่งกังหันลม
 • พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • ภูทับเบิก
 • แปลงปลูกกะหล่ำปลี
 • วัดป่าภูทับเบิก
 • ไร่กำนันจุล
MST-009-675

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย-เพชรบูรณ์-เขาค้อ-พระตำหนักเขาค้อ-ฐานอิทธิ-ทุ่งกังหันลม-พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • 05.00

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน

 • 05.30

  ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 11.30

  เดินทางถึง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขา และภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาว แทบจะทั้งปี

 • กลางวัน
 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ภูทับเบิก-แปลงปลูกกระหล่ำปลี-วัดป่าภูทับเบิก-ไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ภูทับเบิก ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าและนําท่านขึ้นชมทัศนียภาพ ณ จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ที่ภูทับเบิก สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม จากนั้นนำท่านชมแปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทับเบิก ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม (เจดีย์เพชร 37 ยอด) ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงทําให้บรรยากาศมีความหนาว เย็นตลอดทั้งปี

 • กลางวัน

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ไร่กํานันจุล เลือกซื้อสินค้าโอทอป อาทิ ปลาส้ม, ผลไม้แปรรูปต่างๆ, น้ําผลไม้ต่างๆ

 • 20.00

  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 1000 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ