มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดพระธาตุแช่แห้ง–โฮงเจ้าฟองคำ - ชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน
ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อยและคอกเสือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - บ่อเกลือ
อุทยานดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 – ร้านกาแฟไทลื้อ – วัดภูเก็ต

MST-004-681

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ –น่าน
 • 20.00

  พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน คอยอำนวยความสะดวก และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล

 • 20.30

  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน

วันที่ 2 กรุงเทพ –น่าน–วัดพระธาตุแช่แห้ง–โฮงเจ้าฟองคำ - ชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน
 • 07.00

  เดินทางถึง จังหวัดน่าน

 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชม วัดพระธาตุแช่แห้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อายุราว 600 ปี หลังจากนั้น นำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำมนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน หลังจากนั้น นำท่านชม วัดภูมินทร์เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก ชม วัดช้างค้ำ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัยชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่านเดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน 

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านชม วัดมิ่งเมืองเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านวัดมิ่งเมือง ตั้งตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมืองชม วัดศรีพันต้นชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้นภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 3 น่าน – ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อยและคอกเสือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - บ่อเกลือ
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านขึ้นชมความสวยงามของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างโค้งไปตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช้า หลังจากนั้น นำท่านชม เสาดินนาน้อยและคอกเสือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตาแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่า นำท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ที่ วราภรณ์ผ้าทอคนรักผ้าทอน่าจะรู้จักผ้าทอลายน้ำไหลที่ขึ้นชื่อของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทลื้อตั้งแต่อาศัยอยู่ในดินแดนสิบสองปันนา

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้น เดินทางผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1256เส้นทางจากอำเภอปัว สู่อำเภอบ่อเกลือ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 
  นำท่านชมการทำเกลือสินเธาว์จังหวัดน่าน มีชื่อเสียงด้านการผลิตเกลือภูเขาที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน เนื่องจากเป็นบ่อน้ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาแห่งเดียวในโลกณ อ.บ่อเกลือสัมผัสความน่าทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี 

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 4 น่าน – อุทยานดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 – ร้านกาแฟไทลื้อ – วัดภูเก็ต – กรุงเทพ
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำเดินทางชมความสวยงามของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ชม จุดชมวิว 1715 เป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากกับตัวเลข 1715 นั่นคือความสูงจากระดับน้ำทะเล

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางชมวัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต"ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคาชม วัดหนองบัวอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็น สวนอาหารบ้านฝ้าย จังหวัด แพร่ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

วันที่ 5 น่าน - กรุงเทพ
 • เช้า

  ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร ตาที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกและบริการ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน ท่านละ 50,000.-บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุในรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าซักรีดเสื้อผ้า , ค่าเครื่องดิ่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก , ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 3. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ ( รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน )
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ