มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ท่องทะเลตรัง

ทัวร์ในประเทศ ท่องทะเลตรัง
11,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

ถ้ำเลเขากอบ – นั่งตุ๊กๆ หน้ากบชมตึกเก่าเมืองตรัง
เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน- เกาะเชือก – ดำน้ำดูปะการัง
เกาะไหง-เกาะไหง – ท่าเรือปากเม็ง – ล่องเรือหัวโทงตลองตาเป๊ะ
จุดชมวิวเขาจมป่า

MST-024-691

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – นั่งตุ๊กๆ หน้ากบชมตึกเก่าเมืองตรัง
 • 05:30

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

 • 07.20

  ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7406

 • 08.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม “ถ้ำเลเขากอบ” ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ระยะทาง 4 กิโลเมตร ถ้ำเลเขากอบ  มีทางน้ำ ใต้ดินไหลผ่าน นำคณะลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำ ชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในถ้ำ หนึ่งในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น UNSEEN THAILAND  

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารกลับสู่ ตัวเมืองตรัง เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถตุ๊กหน้ากบชมเมืองตรัง ชมตึกเก่าเมืองตรัง ซึ่งลักษณะของตึกเก่าที่นี่เป็นสไตล์ชิโนโปรตุกิส แวะเก็บภาพวาดสามมิติที่เหล่าศิลปินชาวตรัง มาสรรค์สร้างและแต่งแต้มสีบนกำแพงของตึกเก่า โดยวาดภาพรูปสัญลักษณ์เมืองตรัง

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 ท่องทะเลตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน-เกาะเชือก – ดำน้ำดูปะการัง – เกาะไหง (พักบนเกาะ 1 คืน)
 • 07:00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 08.00

  หลังอาหาร นำท่านมุ่งหน้าสู่ “ท่าเรือปากเมง”  นำท่านลงเรือจากท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่ ทะเลตรัง เกาะมุก (ถ้ำมรกต) ท่านจะได้ทำกิจกรรมสุดฟิน ลอดถ้ำมรกต สีน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตตัดกับพื้นทรายและสีสันอันงดงามของปะการังในธรรมชาติ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ “เกาะเชือก” นำท่านชมความงดงามของ สิ่งมีชีวิตอันแสนอัศจรรย์ ปะการังหลากสี หลายสายพันธุ์ และ เหล่าปลาน้อยใหญ่ที่แหวกว่ายราวกับหมู่บ้านใต้สมุทร  

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 เกาะไหง – ท่าเรือปากเม็ง – ล่องเรือหัวโทงตลองตาเป๊ะ-จุดชมวิวเขาจมป่า – สถานีรถไฟกันตรัง – เดินทางกลับ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 08.00

  ลงเรือกลับสู่ ท่าเรือปากเมง  

 • 10.00

  ถึงท่าเรือปากเมง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ชุมชนบ้านน้ำราบ” อ.กันตัง นำท่านล่องเรือหัวโทงไปตามคลองตาเป๊ะ ลัดเลาะผืนป่าโกงกางเขียวขจีไปจนถึงเขาจมป่า จากนั้น เดินขึ้นเขาสู่จุดชมวิวเขาจมป่า ชมจุดชมวิว 360  สุดอลังการ สามารถมองเห็นวิวของผืนป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่สุดสายตา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  จากนั้นเดินทางสู่ ตัวเมืองตรัง (40 นาที) นำท่านถ่ายรูปสวยๆ สุดคลาสสิคที่ สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน จากนั้น เดินทางกลับสู่ เมืองตรังแวะซื้อของฝากที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

   

 • 18.00

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7411

 • 19.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯตรัง // ตรัง-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 2. ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-09 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับมาตรฐาน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 4. กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 5. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
 6. ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 7. การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ