มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็กเกจทัวร์ในประเทศ ถ้ำนาคา บึงกาฬ หินสามวาฬ

แพ็กเกจทัวร์ในประเทศ ถ้ำนาคา บึงกาฬ หินสามวาฬ
2,290฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน
 • ถ้ำนาคา
 • ถ้ำกินรี
 • บึงกาฬ
 • หินสามวาฬ
 • วัดป่าภูทอก
MST-178-694

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดรับลูกค้า(สนามบินนครพนม / สถานีขนส่งนครพนม)- ถ้ำนาคา –ถ้ำกินรี – บึงกาฬ
 • เช้า

  จุดรับลูกค้า (จ.นครพนม)  สนามบินนครพนม  หรือ สถานีขนส่งนครพนม นำท่านเดินทางสู่ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกกินรี นำท่านชมหินโลมา ซึ่งบริเวณจุดนี้จะมีชั้นหินที่สลับซับซ้อนเป็นรูปทรงคล้ายกับหัวของโลมาหลายๆ ตัว หันหน้ามาสุมกันอยู่ตรงกลางอย่างสวยงาม เป็นมุมถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเช็คอินที่ตรงนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬ

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นวันตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หินสามวาฬ-วัดป่าภูทอก-จุดส่งลูกค้า(สนามบิน จ.นครพนม)
 • 04.30

  นำท่านเดินทางสู่หินสามวาฬ ภูสิงห์ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวหินสามวาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกเป็น 3 ก้อน เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดหินแต่ละก้อน

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อย

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ณ จุดส่งลูกค้า (จ.นครพนม)  สนามบินนครพนม หรือ สถานีขนส่งนครพนม

เงื่อนไข

 1. รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
 2. อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
 3. ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
 4. โรงแรมที่พัก 1 คืน ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 5. แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 3. ค่าไกด์นำเที่ยว
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

2-3 ท่าน

4,590.-

500

4,590.-

4-5 ท่าน

3,090.-

500

3,090.-

6-7 ท่าน

2,590.-

500

2,590.-

8-9 ท่าน

2,290.-

500

2,290.-

โปรแกรมทัวร์แนะนำ