มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย นครศรีธรรมราช

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..เที่ยวคอนกับน้องหม้าย นครศรีธรรมราช
3,888฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดเจดีย์ - ขอพรไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ถนนเลียบทะเลขนอม-สิชล - Moon Coffee & Roti - อุโมงค์ต้นยาง

MST-064-697

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)
 • 20.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 • 21.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 2 กรุงเทพมหานคร - วัดเจดีย์ – ขอพรไอ้ไข่ - หมู่บ้านคีรีวง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ภัตตาคารท้องถิ่น : เมนูติ่มซำ เดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่านสักการะ ขอพร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ ที่เคารพสักการะ ของชาวบ้าน จากศรัทธาที่เชื่อว่า “ขอได้ไหว้รับ” 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น : เมนูขนมจีนเส้นสด นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศท้องถิ่น และเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น แกงใต้ที่รสชาติจัดจ้าน อาหารทะเลสดๆ หรือจะเป็นเครื่องดื่มอย่าง ชาชัก ก็มีให้ท่านได้เลือกทาน เลือกชิมอย่างมากมาย

วันที่ 3 ถนนเลียบทะเลขนอม-สิชล - Moon Coffee & Roti – อุโมงค์ต้นยาง - ร้านขายของฝาก กรุงเทพมหานคร
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • เช้า

  นำท่านเดินทางสู่ ร้าน Moon Coffee & Roti at Sichon อ.สิชล ร้านกาแฟสไตล์คาเฟ่ กับบรรยากาศดีๆ บนเชิงเขา ริมทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ เช็คอิน และเลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารท้องถิ่น : เมนูอาหารทะเล นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นยาง บริเวณทางเข้าถ้ำเขาวังทอง จุดถ่ายภาพยอดนิยมนี้ลักษณะเป็นสวนยางที่ปลูกเรียงรายกันอยู่สองข้างถนน โดยกิ่ง ก้าน ใบ ของต้นยางเหล่านี้โน้มเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ธรรมชาติ ทำให้ถนนเส้นทางนี้มีความร่มรื่น และได้ความรู้สึกใกล้ชิดติดธรรมชาติตลอดทาง นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองของภาคใต้ และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องประดับ สมุนไพร และของที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและประทับใจ            

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน/ทริป
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ