มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..เขาไม่ง้อ เขาค้อก็ได้ เพชรบูรณ์ เขาค้อ

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..เขาไม่ง้อ เขาค้อก็ได้ เพชรบูรณ์ เขาค้อ
4,288฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

จุดชมวิวภูทับเบิก – ไร่กะหล่ำปลี – โรงเตี้ยมสุดขอบฟ้า
คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่ บี.เอ็น.
ทุ่งกังหันลม และไร่ GB – จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ – พระตำหนักเขาค้อ

MST-064-698

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิว ภูทับเบิก – ไร่กะหล่ำปลี – โรงเตี้ยมสุดขอบฟ้า - คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พัก
 • 02.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 03.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 440 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง
  เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์  แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย 

 • เช้า

  บริการ ขนมปังและน้ำผลไม้ รับอรุณยามเช้าด้วยสายลมที่เย็นสบาย ณ จุดชมวิว ภูทับเบิก เป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดสูงสุดของยอดภูทับเบิกอยู่ที่ความสูง 1,768 เมตร นอกจากจะมีทะเลหมอกสวยงามแล้วที่ภูทับเบิกแล้ว ยังมี ไร่กะหล่ำปลี ที่มองไกลสุดลูกหูลูกตา  เรียงรายอยู่บนเนินเขาเขียวขจีหลายลูกติดต่อกัน 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ณ Takmoh Coffee Khao Kho & โรงเตี้ยมสุดขอบฟ้า หลังจากทานของคาวแล้ว ต้องพาท่านมาลิ้มลองของหวาน พร้อมถ่ายรูปลงโซเซียลที่ Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต อยู่ใกล้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำท่านสักการะ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดสำคัญของอำเภอเขาค้อ  วัดแห่งนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง  

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ไร่ บี.เอ็น-ทุ่งกังหันลม และไร่ GB-จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ-อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ - พระตำหนักเขาค้อ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก ช่วงเช้าอิสระให้ทุกท่านสัมผัสกับสายหมอกและสายลม  ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สดชื่น สถานที่ที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปลรูปจากทางไร่การเกษตรเป็นของฝากติดไม้ติดมือเป็นที่ระลึกจากเขาค้อ ก็คือ ไร่ บี.เอ็น. นำท่านเดินทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกังหันลม และไร่ GB ตั้งอยู่บริเวณตำบลทุ่งสมอ จุดชมวิวยอดฮิตที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นอีกแห่งหนึ่ง ก็คือ จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านย้อนรำลึกความหลังของ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ บนยอดสูงสุดของเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทอดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ใน เขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ก่อนเดินทางกลับนำท่านชม พระตำหนักเขาค้อ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ เพราะเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ