มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วัดเนรมิตวิปัสสนา
 • พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
 • เชียงคาน ถนนคนเดิน
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว
 • สกายวอร์คเชียงคาน
MST-065-702

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จ.เลย
 • 23.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

 • 23.30

  พร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ม่งหน้าสู่ จ.เลย ระหว่างทางเพลิดเพลินกับบรรยากาศตลอดสองข้างทาง พักผ่อนกับภาพยนตร์บนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 จ.เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – เชียงคาน ถนนคนเดิน
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ทุกท่าน ณ จ.เลย อิสระให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

 • 07.30

  นำท่านเดินทางสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา นำท่านชมพระอุโบสถทำจากศิลาแลงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธราชชินราชจำลอง” พร้อมสักการะหุ่นขี้ผึ้งของ “หลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ” อดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด จากนั้น นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนผีตาโขน” เป็นเทศกาลงานบุญประเพณีพื้นเมืองชื่อดังที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จ.เลย 

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เชียงคาน เมืองเล็ก ๆ ริมน้ำโขงชื่อดังที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของชาวอีสาน นำท่านสัมผัสกับความเป็นเมืองวิถีช้า (Slow Life) ด้วยการปั่นจักรยานท่องไปทั่วเมือง แวะชมคาเฟ่ชิค ๆ ริมน้ำโขง พร้อมอิสระให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดินเชียงคาน อีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเชียงคานที่ห้ามพลาด แหล่งรวมสตรีทฟู้ดและสินค้าแฮนด์เมดต่าง ๆ ไว้มากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นตามอัธยาศัย **อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง**

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว – สกายวอร์คเชียงคาน – ซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิ่มบุญกับ การตักบาตรข้าวเหนียว (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) ที่ตลาดเช้าอำเภอเชียงคาน พร้อมนำท่านชิม ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว

 • 09.00

  นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ณ สกายวอร์คเชียงคาน แลนดมาร์คใหม่ล่าสุดของเชียงคาน ทางเดินกระจกที่มีความยาวกว่า 80 เมตรนี้ท่านจะได้เห็นวิวเหนือแม่น้ำเหือง แม่น้ำที่กั้นชายแดนไทยที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง นอกจากจะได้ชมวิวแล้ว ยังได้สักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว อีกด้วย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นทองทั้งองค์ สูงกว่า 19 เมตร สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ลพบุรี

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 19.00

  เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ