มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ พิษณุโลก

ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ พิษณุโลก
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • เขาค้อ
 • พระตำหนักเขาค้อ
 • วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • ทุ่งกังหันลม
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร(วัดใหญ่ พระพุทธชินราช)
 • สวนบัวอมรรัตน์
MST-065-703

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ-เขาค้อ-พระตำหนักเขาค้อ-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-ทุ่งกังหันลม
 • 06.00

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ

 • 06.30

  พร้อมออกเดินทางสู่เขตเพชรบูรณ์ จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ (บริการอาหารกล่องและเครื่องดื่มบนรถ) ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  จากนั้นนำท่านสู่ พระตำหนักเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเขาย่า เมื่อยืนอยู่บริเวณพระตำหนัก จะมองเห็นทัศนียภาพสวยงามมาก จากนั้นนำท่านสู่ ทุ่งกังหันลม ทุ่งกังหันลมแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,050 เมตร ตั้งอยู่บนที่ราบยอดเขาเนื้อที่กว่า 350 ไร่ มีจำนวน 24 ต้น เป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย และแถวนี้เป็นจุดที่คำนวนกันมาแล้วว่ามีลมเพลมพัดดีที่สุดตลอดทั้งปี อากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ จุดชมวิวยังชมวิวได้รอบแบบพาโนรามา 360 องศา เห็นไปไกลถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

  นำท่านสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล

 • 17.00

  จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก และบริการอาหารค่ำ

วันที่ 2 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร(วัดใหญ่ พระพุทธชินราช) -สวนบัวอมรรัตน์(บัววิคตอเรีย)-กรุงเทพ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 10.30

  นำท่านสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ พระพุทธชินราช นมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีลักษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วยาวเสมอกัน ซุ้มเรือนแก้วทำด้วย ไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา

 • 11.30

  จากนั้นนำท่านสู่ สวนบัวอมรรัตน์ ธรรมรงค์  สิริพัฒนา หรือลุงยุทธ เจ้าของสวนบัวอมรรัตน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ใช้ที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์บัวหลากชนิด และไม่นานมานี้ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานแห่งใหม่ ที่กำลังมาแรง ใครๆ ก็อยากมายืนบนใบบัว ได้ภาพสวยๆ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  แวะซื้อของฝากและเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าที่พัก 1 คืน (นอนห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คัน 
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
 • ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ