มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อัมพวา วันเดย์ทริป

ทัวร์ในประเทศ อัมพวา วันเดย์ทริป
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม)
 • อาสนวิหารพระแม่บังเกิด
 • อุทยาน ร.2-ค่ายบางกุ้ง
 • ตลาดน้ำอัมพวา
MST-065-704

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม)-อาสนวิหารพระแม่บังเกิด- อุทยาน ร.2-ค่ายบางกุ้ง- ตลาดน้ำอัมพวา
 • 08.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จาก Happy Trips คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่สมุทรสงคราม บริการอาหารเช้าบนรถ

 • 10.30

  นำท่านสู่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม) เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร ขนาดเท่าคนจริง จากนั้นเดินทางสู่ อาสนวิหารพระแม่บังเกิด เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปีด้วยกัน 

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.30

  ชม Unseen Thailand โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง หรือ ค่ายบางกุ้ง วัดแห่งนี้มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้วัดบางกุ้งแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยภายในวัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ มีพระสงฆ์จำพรรษา สมัยก่อนเป็นที่ประทับของพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาพระบรมไตรโลกนาถนำมาบูรณอีกครั้ง อีกทั้งยัง

 • 14.00

  เดินทางท่านสู่ อุทยานร.2 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเรียกกันว่า "อุทยาน ร.๒"  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ

 • 15.00

  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดน้ำอัมพวา ในคลองอัมพวาจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็น ขายของบนบกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและเลือกรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้ตามอัธยาศัย) บริเวณรอบๆตลาดน้ำ ผ่อนคลายกับบรรยากาศสบาย ๆ จากเสียงเพลงตามสายของชาวชุมชน

 • 16.00

  เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คัน 
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
 • ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ จำนวน 9 ท่าน / รถตู้

เดือน พฤศจิกายน

999 บาท / ท่าน

เดือน ธันวาคม

999 บาท / ท่าน

เดือน มกราคม

999 บาท / ท่าน

เดือน กุมภาพันธ์

999 บาท / ท่าน

เดือน เมษายน

999 บาท / ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ