มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ กรุงเทพ วันเดย์ทริป

ทัวร์ในประเทศ กรุงเทพ วันเดย์ทริป
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระบรมมหาราชวัง
 • วัดพระแก้ว 
 • วัดโพธิ์
 • วัดอรุณราชวราราม
 • เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
MST-065-705

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-พระบรมมหาราชวัง -วัดพระแก้ว -วัดโพธิ์-วัดอรุณราชวราราม- -เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
 • 08.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จาก Happy Trips คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

 • 08.30

  พร้อมออกเดินสู่ กรุงเทพ พร้อมบริการอาหารเช้า อาหารกล่อง, มื้อที่ 1 บนรถ นำท่านสู่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า "The Marble Temple" เพราะพระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี 

  จากนั้นนำท่านชม พระบรมมหาราชวัง พระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อันเปรียบเสมือนเป็นอัญมณีคู่กรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นนำท่านสักการะ พระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีศาสนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ที่ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต รวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม(วัดโพธิ์)หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ และมีความสลับซับซ้อนของสถาปัตยกรรมมากกว่าวัดทั่วไป เป็นพระอารามหลวงและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี จุดเด่น คือ พระพุทธไสยาสน์ หรือที่เรียกกันว่าพระนอนวัดโพธิ์ จัดว่าเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ 

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 • 13.00

  จากนั้นนำท่านสู่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้งความงดงามทางสถาปัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้ ตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน จุดเด่นคือ พระปรางค์ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุด ก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ บนพระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายาก โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5

 • 16:00

  นำท่านสู่ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น ถือกำเนิดขึ้น ภายใต้แนวคิด Festival Market and Living Museum แหล่งท่องเที่ยวและไลฟไสตล์ช้อปปิงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวและสินค้าตกแต่งบ้าน ที่สวยงามหลากหลาย อีกทั้งยังมีโรงละคร ที่รองรับผู้ชมได้กว่า 400 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรมไทย กับหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ หรือโชว์สุดอลังการจากคาลิปโซ่ รวมถึงร้านอาหารชั้นนำ

 • 17.00

  เดินทางกลับโดยสวัดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คัน 
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
 • ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ จำนวน 9 ท่าน / รถตู้

เดือน พฤศจิกายน

999 บาท / ท่าน

เดือน ธันวาคม

999 บาท / ท่าน

เดือน มกราคม

999 บาท / ท่าน

เดือน กุมภาพันธ์

999 บาท / ท่าน

เดือน เมษายน

999 บาท / ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ