มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็คเกจ ภูเก็ต เที่ยว 3 เกาะ(ซื้อ 1 แถม 1)

แพ็คเกจ ภูเก็ต เที่ยว 3 เกาะ(ซื้อ 1 แถม 1)
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน

ทัวร์เกาะไข่

MST-061-706

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ทัวร์เกาะไข่ (ครึ่งวัน) เช้า / หรือบ่าย
 • ...

  โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (ครึ่งวัน รอบเช้า)

  07.15-07.30 : รถรับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มตามระยะทาง)

  08.30 : ถึงท่าเรือเอเชียมาริน่า เช็คอิน รับข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์ ( บริการ ชา,กาแฟ )

  09.00 : ออกจากท่าเรือเอเชียมาริน่า มุ่งหน้าสู่เกาะไข่

  09.20 : ถึงเกาะไข่ใน เพลิดเพลินกับการดำน้ำ ดูปะการัง ว่ายน้ำผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาดทรายที่สวยงาม

  10.20 : ออกเดินทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามและหลากสีสัน

  11.00 : ออกจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอกเพื่อผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และดูปลาหลากสีสัน

  12.30 : เดินทางออกจากเกาะไข่นอกมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเอเชียมาริน่า และส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

  หรือ โปรแกรมทัวร์เกาะไข่ (ครึ่งวัน รอบบ่าย)

  12.00-12.15 : รถรับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต หาดป่าตอง หาดกะตะ-กะรน นอกเหนือจากนี้คิดเพิ่มตามระยะทาง)

  13.00 : ถึงท่าเรือเอเชียมาริน่า เช็คอิน รับข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์ และมีบริการชา กาแฟ

  13.30 : ออกจากท่าเรือเอเชียมาริน่า มุ่งหน้าสู่เกาะไข่

  13.50 : ถึงเกาะไข่ใน เพลิดเพลินกับการดำน้ำ ดูปะการัง ว่ายน้ำผ่อนคลาย และพักผ่อนบนหาดทรายที่สวยงาม

  14.50 : ออกเดินทางจากเกาะไข่ในไปยังเกาะไข่นุ้ยเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามและหลากสีสัน

  15.50 : ออกจากเกาะไข่นุ้ยไปยังเกาะไข่นอกเพื่อผ่อนคลายบนหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และดูปลาหลากสีสัน

  17.00 : เดินทางออกจากเกาะไข่นอกมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเอเชียมาริน่า และส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

  **เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ( Check-Out ประมาณ 12.00 น.)

เงื่อนไข

 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า The Nature Phuket ระดับ 5 ดาว 1 คืน
 • รถรับ-ส่ง จากโรงแรมที่พัก-ท่าเรือเอเชียมาริน่า
 • อาหารว่าง ผลไม้ เครื่องดื่ม
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บนเรือ
 • เสื้อชูชีพ ค่าประกันอุบัติเหตุบนเรือ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่า Gala Dinner กรณีเข้าพักในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม (ทางโรงแรมจะดูสถานการณ์จำนวนผู้เข้าพักและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 • ค่าทิปพนักงานขับเรือ และไกด์นำเที่ยว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. กรณีที่เรือไม่สามารถออกเดินทางได้ด้วยสาเหตุของสภาพอากาศหรือเหตุอื่นๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี โดยสามารถเลื่อนเป็นพีเรียดอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าบริษัทฯกำหนด ราคาและรายการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 

 ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ซื้อ1 แถม 1

เสาร์ - อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เดือนตุลาคม - 23 ธันวาคม 2563

2,999

(เฉลี่ยคนละ 1,500 บาท)

เสาร์ - อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

24 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564

3,999

(เฉลี่ยคนละ 2,000 บาท)

เสาร์ - อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564

18 กุมภาพันธ์ - 30 เมษาบน 2564

3,499

(เฉลี่ยคนละ 1,750 บาท)

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ