มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ ล้านนา ตระการตา ซากุระเมืองไทย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ ล้านนา ตระการตา ซากุระเมืองไทย 3 วัน 2 คืน
8,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

ฮิโนกิแลนด์ •ดอยอ่างขาง • จุดชมวิวม่อนสน • สวน 80 • ชมดอกพญาเสือโคร่ง
ไร่ชา 2000 •ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล • เชียงดาว • วัดถ้ำเชียงดาว • วัดบ้านเด่น
วัดป่าดาราภิรมย์ • ทุ่งดอกไม้เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคนเดินวัวลาย
วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส • วัดพระธาตุดอยคำ

MST-063-707

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชียงใหม่ • ฮิโนกิแลนด์ •ดอยอ่างขาง • จุดชมวิวม่อนสน • สวน 80 • ชมดอกพญาเสือโคร่ง• ไร่ชา 2000 •ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล • เชียงดาว
 • 04.00

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 06.10

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ 100

 • 07.30

  เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 1,000 ปี

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง ไฮไลท์ของทริป เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น พาท่านชมวิว ณ จุดชมวิวม่อนสน หนึ่งในจุดชมวิวไฮไลท์ของดอยอ่างขางกับทัศนียภาพสุดลูกหูลูกตา ก่อนพาท่านชม ดอกพญาเสือโคร่ง จากนั้น พาท่านเข้าชม สวน 80 ซึ่งเป็นสถานที่รวมแหล่งพรรณไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เข้าชม ไร่ชา 2000 ไร่ชาที่สุวยที่สุดของอ่างขาง ด้วยทัศนียภาพที่สุดอลังการ กับวิวทุ่งชาขั้นบันไดที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อน ราวกับดั่งอยู่ในเทพนิยาย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงก่อนแวะ ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไร่ชา 2000 ให้ท่านได้เลือกซื้อผลสตอเบอรี่สดๆ

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูสุกี้ยูนนาน

วันที่ 2 วัดถ้ำเชียงดาว • วัดบ้านเด่น • วัดป่าดาราภิรมย์ • ทุ่งดอกไม้เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • ถนนคนเดินวัวลาย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านชม วัดถ้ำเชียงดาว อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามแปลกตา และมีความศักสิทธิ์ที่ได้รับการเคารพบูชาจากคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีตำนานความเชื่อเชื่อมโยงกับเจ้าหลวงคำแดง ตัววัดตั้งอยู่ติดกับเขาเชียงดาว เขาที่สูงเป็นอันดับที่สามของไทย และยังมีหินงอกหินย้อยมีที่ความงดงามแปลกตาให้ชมอีกด้วย เข้าชมความงามในแบบศิลปะ และสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานสุดอลังการ ณ วัดบ้านเด่น วัดงามของแม่แตง 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เข้าชมอีกหนึ่งวัดงามที่ วัดป่าดาราภิรมย์ 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย

วันที่ 3 วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • กาดวโรรส • วัดพระธาตุดอยคำ • สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะโรง พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระธาตุแล้วยังมีหลวงพ่อทันใจ  ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา

 • 16.10

  สมควรแก่เวลา มุ่งหน้ากลับสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ

 • 18.10

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ109

 • 19.30

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ