มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ประจวบฯ ล่องเรือคลองเขาแดง

ทัวร์ในประเทศ ประจวบฯ ล่องเรือคลองเขาแดง
3,990฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วนอุทยานปราณบุรี
 • สะพานไม้บึงบัว
 • ล่องเรือคลองเขาแดง ‘กุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์’
 • จุดชมวิวเชาแดง
 • ล่องเรืออ่าวสามร้อยยอด
 • หาดแหลมศาลา
 • ถ้ำพระยานคร
 • วัดเขากะโหลก
MST-024-717

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ประจวบฯ – วนอุทยานปราณบุรี – สะพานไม้บึงบัว ล่องเรือคลองเขาแดง ‘กุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์’ – จุดชมวิวเชาแดง – ถนนคนเดิน
 • 06.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริการเครื่องดื่มอาหารว่างระหว่างเดินทาง  

 • 10.30

  เดินทางสู่ ‘วนอุทยานปราณบุรี’ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่นอกจากจะมีชายหาดบรรยากาศสวยงามและสงบเงียบ เดินเล่นบนสะพานไม้ตามเส้นทางเส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ทางเดินร่มรื่นมีพันธุ์ไม้หลายชนิด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านสู่ ‘ทุ่งสามร้อยยอด’ ทุ่งน้ำจืด มีบัวสายพันธุ์ต่างๆ ขึ้นอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ ไม่ว่าจะเป็นบัวหลวง บัวเผื่อน บัวผัน บัวสาย รวมถึงพืชน้ำนานาพันธุ์ อย่าง กก อ้อ ธูปฤาษี เหนือบึงบัวมีสะพานไม้ทอดยาวโอบล้อมด้วยภูเขาสูงตระหง่านและผืนป่าเขียวขจี ที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิด เช่น นกกาน้ำ นกอีโก้ง นกกระสาเช่น เป็นต้น

 • 14.30

  เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านเขาแดง’ นำท่านลงเรือท้องถิ่น (ลำละ 6 ท่าน) ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งของลำคลองคลองเขาแดง ‘กุ้ยหลินแห่งประจวบคีรีขันธ์ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เรียกว่าสมบูรณ์ สามารถเห็น ภูเขาที่สวยงามแปลกตาของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินขึ้นสู่ ‘จุดชมวิวเขาแดง’ จุดชมวิวเขาแดงอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประทับใจกับทัศนียภาพ 360 องศาโดยรอบๆได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นวิวเขาสามร้อยยอด ชายหาดสามพระยา  และหมู่บ้านชาวประมงคลองเขาแดง  

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารท้องถิ่น  

วันที่ 2 ล่องเรืออ่าวสามร้อยยอด – หาดแหลมศาลา – ถ้ำพระยานคร - วัดเขากะโหลก – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด นำท่านล่องเรือสู่อ่าวแหลมศาลา เดินทางขึ้นสู่ "ถ้ำพระยานคร" (Unseen Thailand) ภายในถ้ำมีหลายคูหา มีหินงอกหินย้อยเป็นเชิงชั้นหลืบม่าน บางส่วนก็หยดย้อยลงมาเป็น รูปร่าง ต่างๆงามแปลกตา ระหว่างทางมีบ่อน้ำกรุด้วยอิฐดินเผารูปสี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 1 เมตร ลึก 4 เมตร เรียกว่า "บ่อพระยานคร" จุดเด่นของถ้ำก็คือ พลับพลาแบบจตุรมุข ชื่อว่า "พระที่นั่งคูหาหาสน์" ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างขึ้น พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ นับเป็นเครื่องเชิดชูอย่างยิ่งของถ้ำพระยานคร และกลายเป็นสัญลักษณ์ตรา ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารสู่ อ.ปราณบุรี นำท่านสู่ ‘วัดเขากะโหลก’ ตั้งอยู่ในอำเภอสามร้อยยอดใกล้กับปราณบุรี ก่อนถึงหาดเขากะโหลก เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม มีพระวิหารสีทองอร่ามตาและลวดลายของพระวิหารและกำแพงที่รายล้อมสวยงาม

 • 18.00

  กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
 4. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมา
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
 2. กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

***ออกเดินทาง ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ