มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ พัทลุง สงขลา หาดใหญ่

ทัวร์ในประเทศ พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
11,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน

นาโปแก – ทะเลน้อย – ล่องเรือชมควายน้ำ
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - คลองปากประ 
ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน
แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ายยอ
หมู่บ้านลิวงค์ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง
วัดเขาเก้าแสน -  ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน

MST-024-718

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – หาดใหญ่ –พัทลุง - นาโปแก – ทะเลน้อย – ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา – SRI PAKPRA BOUTIQUE RESORT
 • 05.00

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

 • 07.05

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259

 • 08.30

  นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลน้อย” (ลุ่มน้ำจืด แห่งเมืองพัทลุง) ตั้งอยู่ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จนได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ แรมซาร์ ไซด์ แห่งแรกในเมืองไทย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ทะเลน้อย” หรือ “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีพื้นที่ประมาณ 17,500 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างตำบลนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรียมเชื่อมไปยังทะเลสาบสงขลา มีชุมชนกว่า 2,000 ครัวเรือนอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบ นอกจากนี้ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ นกน้ำกว่า 287 ชนิด รวมถึงนกท้องถิ่นและนกที่อพยพมาตามฤดูกาล ได้แก่ นกกาบบัว นกกระสาแดง นกเป็ดน้ำ นกนางนวล และนกหายาก 9 ชนิด

  นำท่านแวะถ่ายรูป “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ซึ่งเป็นส่วนยกระดับข้ามแม่น้ำของเส้นทางสาย “ถนนบ้านไสกลิ้ง-บ้านหัวป่า” ที่สร้างเชื่อมพื้นที่ระหว่าง 2 จังหวัด คือ บ้านไสกลิ้ง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และบ้านหัวป่า อ.ระโนด จ.สงขลา จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...กับบรรยากาศอันเป็น  ธรรมชาติริมทะเลสาบสงขลา  

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

วันที่ 2 คลองปากประ – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน – แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ายยอ
 • 05.00

  รุ่งอรุณ ณ คลองปากประริมทะเลสาบสงขลา (ฝั่งพัทลุง) นำท่านล่องเรือสัมผัสความงามยามพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า ชมแสงแรกของวันใหม่

 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านสู่ บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน แอ่งน้ำที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ประชาชนทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถอาบรักษาโรคผิวหนังได้ อุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นหากได้รับแรงกระทบกระเทือนบริเวณนั้น น้ำร้อนจะไหลตลอดเวลา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แก่งน้ำหูแร่” หรือ “คลองหูแร่” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของตำบลท่ามะเดื่อ ต้นน้ำของคลองนี้คือป่าใหญ่แห่งเทือกเขาบรรทัด แก่งน้ำหูแร่ มีสภาพเป็นคลองขนาดใหญ่ มีลักษณะคดเคี้ยวสองข้างตลิ่งอุดมด้วยพันธุ์ไม้มากมาย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำทุกท่านเดินทางสู่ “น้ำตกไพรวัลย์” เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ และเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของพัทลุง น้ำตกไพรวัลย์ มีปริมาณน้ำไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสูงตลอดทั้งปี  เส้นทางน้ำตกสามารถเดินขึ้นไปชมในแต่ละชั้นได้ บรรยากาศรอบน้ำตกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลายชนิด เงียบสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง นำท่านท่องไปในเส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่งเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป นำท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ ในประวัติบ่งบอกไว้ว่าเป็นวัดแรกบนเกาะยอ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

วันที่ 3 หาดใหญ่ – หมู่บ้านลิวงค์ - วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง - วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์ – ตลาดกิมหยง
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอจะนะ เดินทางสู่ “หมู่บ้านลิวงค์” ที่ได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลน์แห่งจะนะ” ด้วยวิวทิวทัศน์อันเป็นธรรมชาติ ซึ่งคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคลหรือ “เจดีย์สเตนเลสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก 

  นำท่านเดินทางสู่ สงขลา ระหว่างทางนำท่านเก็บภาพ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อยู่บนภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มัสยิดแห่งนี้ ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย หากมาในช่วงเย็น-ค่ำ มัสยิดจะมีการเปิดไฟสว่าง มีฉากหลังของท้องฟ้าเปลี่ยนสีในยามเย็นงดงามยิ่งนัก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ “วัดเขาเก้าแสน” (ศาลปู่ทวดนายแรง) วัดเก่าแก่ของจังหวัดสงขลา นำท่านขอพร “หินศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ศาลปู่ทวดนายแรง”ที่ตั้งอยู่ริมผา จากนั้น นำท่านสู่ “หาดสมิหลา” เปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ต้อนรับผู้มาเยือนเรื่อยมาจากอดีตจนปัจจุบัน จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน รูปปั้น“นางเงือกทอง” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสงขลาตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสมิหลา ได้เลาอันสมควร นำชม “หาดชลาทัศน์” 

  จากนั้น เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ นำท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

 • 19.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

 • 20.55

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 268 

 • 22.20

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ // หาดใหญ่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ