มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ

ทัวร์ในประเทศ เบิ่งตะวัน ริมโขงบึงกาฬ หนองคาย เชียงคาน เขาค้อ
5,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดป่าภูทอก - วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น้ำโขง
วัดโพธิ์ชัย – วัดผาตากเสื้อ –วัดป่าภูก้อน –สกายวอล์คของเชียงคาน
แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน - ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก
ไร่ GB - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Café

MST-178-719

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 18.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

 • 18.30

  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ จังหวัดบึงกาฬ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 บึงกาฬ - วัดป่าภูทอก - วัดป่าเมืองเหือง – หินสามวาฬ – สะดือแม่น้ำโขง - หนองคาย
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า บนรถ  

 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ ณ จ.บึงกาฬ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าล้างตา นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไป นำท่านชม
  วัดป่าเมืองเหือง กราบสักการะ พระพุทธนาคนิมิตต์ พระพุทธรูปที่เกิดจากการที่พญานาคมาเข้าฝันให้สร้าง และถวายให้เป็นพระพุทธรูปของพญานาค เพื่อที่พญานาคจะได้มาสักการะบูชา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ ภูสิงห์ เป็นสถานที่ไฮไลท์ที่สุดแห่งนึงของจังหวัดนี้ จุดชมวิวหินสามวาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกเป็น 3 ก้อน เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดหินแต่ละก้อน ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่าเดินทางสู่ สะดือแม่น้ำโขง แก่งอาฮง หรือจุดชม “สะดือแม่น้ำโขง” ณ วัดอาฮงศิลาวาส ตำบลหอคำ เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคาย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดโพธิ์ชัย – วัดผาตากเสื้อ –วัดป่าภูก้อน –สกายวอล์คของเชียงคาน –แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินเชียงคาน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคาย  เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ อ.นายูง จ.อุดรธานี เพื่อนำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นสู่ วัดป่าภูก้อน นำท่านสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา สักการะ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอนที่ทำด้วยหินอ่อนที่สวยงามจากประเทศอิตาลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อ. เชียงคาน ให้ท่านได้ชม สกายวอล์คของเชียงคาน ตั้งอยู่หน้าพระใหญ่ภูคกงิ้ว บริเวณปากแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แก่งคุดคู้ ซึ่งอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน 

 • เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก –ไร่ GB - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Pino Latte Café
 • เช้า

  ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส ให้ท่านอิสระตักบาตรข้าวเหนียว เติมบุญยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นไปยัง ภูทอก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ

   

 • 10.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเขาค้อ นำท่านชมไร่ GB และทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา
  จากนั้นนำท่านเที่ยว พระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวชมพระตำหนักเขาค้อโดยตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร พาทุกท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ นำท่านเดินทางต่อสู่ พุทธอุทยานเพชบุระ เพื่อสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไปยังคาเฟ่ยอดนิยมสุดชิล Pino Latte Café คาเฟ่บรรยากาศสุดอลังการในเขาค้อ ร้านกาแฟที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดในเขาค้อ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป และ ดื่มด่ำกับวิวอันสวยงามที่สามารถมองเห็นไปยังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว และทะเลหมอกที่สวยงาม

 • 16.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

 • 23.00

  เดินทางกลับถึงที่หมาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. อาหารที่ระบุตามรายกาย
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ