มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็กเกจทัวร์ในประเทศ แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ที่สุดฟินน์ในเชียงใหม่ ONE DAY TRIP

แพ็กเกจทัวร์ในประเทศ แช่ เช็ค แชะ ชิค 4 ที่สุดฟินน์ในเชียงใหม่ ONE DAY TRIP
2,190฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน
 • Kuv Niam Forest
 • กลิ่นเกสรแม่ริม
 • ม่อนแจ่ม
 • แช่ออนเซ็น
MST-178-720

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ไร่กลิ่นเกสร - Kuv Niam Forest – ม่อนแจ่ม – Onsen at Moncham
 • 08.00

  เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พักจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ ไร่กลิ่นเกสร สวนดอกไม้แห่งใหม่ที่ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกคัตเตอร์สีขาวที่บานในช่วงฤดูหนาวนี้ นอกจากนี้ในสวนยังมีสะพานไม้ไผ่ให้ท่านได้เดินชมแบบไม่ต้องลุยโคลนให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ เช็คอินเพลินที่สวน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กู๊ เนียร์ ฟอร์เร็ซท (Kuv Niam Forest) สวนดอกมากาเร็ต 3 สี ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ที่มีสีไล่ระดับไปจากสีม่วงอ่อนอมชมพู ไปสีม่วงลาเวนเดอร์ จนถึงสี่ม่วงอินดิโก้ หรือจะเดินเพลินที่ทุ่งนาในสวนจุดเช็คอินใหม่ของทางสวน ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย (กรณีที่ดอกมากาเร็ตหมดฤดูทางสวนแนะนำดอกไม้ชนิดอื่นแทน)

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ Honey Hill Coffee

 • 13.30

  นำท่านขึ้นสู่ ม่อนแจ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เป็นทั้งจุดชมวิว แปลงดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป และเช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะเปลี่ยนชุดยูกาตะ แช่ออนเซ็น ที่ Onsen at Moncham (ทางสถานที่จำกัดการแช่ครั้งละ 10 ท่าน แยกระหว่างชาย-หญิง มีเวลาแช่ประมาณ 30-45 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้ที่ใช้บริการในแต่ละวัน)

 • 17.30

  สมควรแก่เวลานำท่านขึ้นรถกลับที่พักของท่าน ที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เงื่อนไข

 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผู้เดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กในการนำเที่ยวแทน)
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าเข้าสวนดอกไม้ไร่กลิ่นเกสรและกู๊เนียร์ฟอร์เร็ซท
 5. ค่าแช่ออนเซ็น แบบ Walk in (รวมชุดยูกาตะ)
 6. ค่าสต๊าฟดูแลประสานงาน
 7. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากปลายทางของท่าน
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

เดินทางตั้งแต่ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาท่านละ

เดินทาง 2-3 ท่าน

3,590 บาท

เดินทาง 4-5 ท่าน

2,590 บาท

เดินทาง 6-8 ท่าน

2,190 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ