มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองสามหมอก ดูดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองสามหมอก ดูดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

สวนสนบ่อแก้ว / ทุ่งดอกบัวตอง / วัดพระธาตุดอยกองมู
สะพานซูตองเป้ / ปางอุ๋ง / บ้านรักไทย / บ้านจ่าโบ่
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา / บ้านสันติชล / Coffee in Love
ปายแคนย่อน

MST-178-721

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
 • 19.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 เชียงใหม่ – สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ - วัดจองคำ จองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 • เช้า

  นำท่านเดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์ เป็นราชธานีแห่งอาณจักรล้านนา กว่า 700 ปี โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.1839 ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย รับประทานอาหารเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางนำท่านแวะชมเกาะนามิเมืองไทย สวนสนบ่อแก้ว สถานที่โรแมนติกเหมือนไปเกาหลีแค่เอื้อม สวนสนบ่อแก้วเป็นพื้นที่ทอดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่างๆ ที่กรมอทุยานแห่งชาตินำมาจากต่างประเทศ ต้นสนที่นำมาปลูกมีอายุกว่า 30 ปี 

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ชมความงดงาม ของท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีเหลืองส้มปกคลุมเต็มเทือกเขา ทุ่งบัวตองอยู่ในเขต บ้านสุรินทร์ ต.ยวมน้อย อ.ขุนยวม มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณ ประมาณ 1,000 ไร่ และจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน- ต้นเดือนธันวาคม จากนั้นนำท่านชม วัดจองคำ จองกลาง วัดแฝดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านสักการะ กราบองค์หลวงพ่อโต จากนั้นนำท่านขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง ให้ท่านผ่อนคลายชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงาม 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชมถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ในยามค่ำคืน ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สะพานซูตองเป้ - ปางอุ๋ง - ลีไวน์รักไทย บ้านรักไทย- บ้านจ่าโบ่ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา - หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) - ถนนคนเดินปาย -ปาย
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านชม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธา การร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ช่วยกันลงแรงกายและแรงใจ สานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ให้มีความยาวถึง 500 เมตร ยิ่งขึ้น  เดินทางต่อไปยัง ปางอุ๋ง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ลีไวน์รักไทย บ้านรักไทย เที่ยวชมไร่ชาชื่อดังที่หมู่บ้านรักไทย แหล่งปลูกชาชั้นดี ที่มีคุณภาพ พร้อมบรรยากาศ โดยรอบสบายๆแบบชาวจีนยูนนาน ชิมอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจ รสชาติอร่อย มีให้เลือกหลากหลายเมนู  ให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติในบรรยากาศแห่งแมกไม้ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา  

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บ้านจ่าโบ่ อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน ท่ามกลางหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านแวะชมวิว จิปกาแฟที่ร้าน ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป เช็คอินตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) หมู่บ้านสันติชลเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีน และด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณีที่พวกเขารักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อมาเยือนเมืองปายแล้ว

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย มีของให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ของกินพื้นเมืองไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับพื้นเมือง  และของที่ระลึกเกี่ยวกับปายทุกชนิด

วันที่ 4 จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – Coffee in Love - ปายแคนย่อน – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย - กรุงเทพ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านชม จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นทะเลหมอกที่ถูกรายล้อมไปด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองปายที่ถูกปกคลุมด้วยสายหมอก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป เช็คอินที่ร้าน Coffee In Love ร้านกาแฟยอดนิยมที่มาปาปายต้องมาแวะ นำท่านเดินทางต่อไปชม ปายแคนยอน เดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้แวะเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือติดไม้ติดมือก่อนกลับกรุงเทพฯ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกับสู่กรุงเทพมหานคร

 • ค่ำ

  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามโปรแกรมหรือเทียบเท่า
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทย ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) และค่ามินิบาร์ในห้องพักตามโปรแกรม
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติ
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ