มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก

ทัวร์ในประเทศ เลย เชียงคาน ชมทะเลหมอก
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

เชียงคาน l ภูป่าเปาะ l สวนหินผางาม l พิพิธภัณฑ์ไทดำ
ชมทะเลหมอกภูทอก l แก่งคุ้ดคู่ l สกายวอล์คเมืองเลย 

MST-178-723

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 22.30

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

 • 23.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเลย

วันที่ 2 เลย - ภูป่าเปาะ – สวนหินผางาม – สกายวอล์คเมืองเลย - ถนนคนเดินเชียงคาน
 • เช้า

  อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ นำท่านเดินทางสู่  ภูป่าเปาะหรือฟูจิเมืองเลย ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลย ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สกายวอล์คเมืองเลย อยู่ที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และมีพระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงตามอัธยาศัยพร้อมกับวิวอันกว้างขวางงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย 

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ชมทะเลหมอกที่ภูทอก –เชียงคาน – แก่งคุดคู้ -บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ -กรุงเทพฯ
 • ...

  ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส จากนั้นนำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นไปชมทะเลหมอกที่ภูทอก ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเชียงคาน เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าแบบเชียงคานท่านละ 1 ชุด ณ ร้านอาหาร นำท่านเที่ยวชมเมืองเชียงคานยามเช้า ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศยามเช้าอีกครั้ง กลับเข้าสูที่พัก ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แก่งคุดคู้ ซึ่งอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน ชาวบ้านนาป่าหนาดเป็นคนเชื้อสายไทดำ หรือไทชงดำ หรือไทโซ่ง ชาวไทดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาเพิ่มเติมสีสันให้แก่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 • 15.00

  นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 • 21.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ