มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ บันทึกรัก...เมืองน่าน

ทัวร์ในประเทศ บันทึกรัก...เมืองน่าน
5,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดบุญยืน| วัดมิ่งเมือง| วัดภูมินทร์| วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุแช่แห้ง| วัดพระธาตุเขาน้อย|ถนนคนเดินเมืองน่าน
ถนนลอยฟ้า 108| บ่อเกลือสินเธาว์|หมู่บ้านสะปัน|ถนนลอยฟ้า
กาฟบ้านไทลื้อ|วัดภูเก็ต|วัดศรีมงคล|ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715
ถนนคนเดินปัว|พระธาตุช่อแฮ|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร 

MST-178-724

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-น่าน
 • 21.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

 • 21.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน ระหว่างทางบริการของว่างระหว่างการเดินทาง 

วันที่ 2 วัดบุญยืน-วัดมิ่งเมือง-วัดภูมินทร์-พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร-พระธาตุแช่แห้ง-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินเมืองน่าน
 • เช้า

  อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ นำท่านเข้าสู่ วัดบุญยืน วัดเก่าแก่มีอายุนับร้อยปี ตามตำนานกล่าวว่า สร้างขึ้นคู่กับการสร้างเวียงป้อโดยพระยาป้อ เดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ ชื่อว่าวัดบุญนะ ต่อมาเมื่อบรรดาเสนาอำมาตย์และชาวบ้านเห็นว่าพื้นที่ตั้งวัดคับแคบเกินไปจึงมีมติให้ย้ายมาตั้งใหม่ในพื้นที่ปัจจุบันและมีชื่อเรียกว่า "วัดป่าสักงาม" นำท่านเข้าสู่ วัดมิ่งเมือง เสริมสิริมงคล  ลักษณะเด่นของวัดคือมีลายปูนปั้นผนังด้านนอกของพระอุโบสถอันเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนนั้น ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสะท้อนวิถีชีวิตชาวเมืองน่านเขียนขึ้นจากฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง

  นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน นำท่านเข้าชม พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระธาตุเก่าแก่ราว 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่าน และนักท่องเที่ยวมาสักการะชา นำท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินน่าน

วันที่ 3 ถนนลอยฟ้า 1081-บ่อเกลือสินเธาว์-หมู่บ้านสะปัน-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-กาแฟบ้านไทลื้อ-วัดภูเก็ต-วัดศรีมงคล-ถนนคนเดินปัว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1081 เส้นทางจาก ปัว-บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางสายธรรมชาติ ของต้นไม้ที่เขียวขจี และเส้นทางที่มีความสูงลดหลั่นและคดโค้งของถนนตัดกับขอบฟ้า และปุยเมฆ เสมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า นำท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ นำท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี

  นำท่าเข้าชม ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ นำท่าเข้าชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลักษณะบ้านแบบไทลื้อ มีมุมให้ท่านได้จิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวัดตั้งชื่อตามหมู่บ้านชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม นำท่านเข้าชม วัดศรีมงคล วัดไทยล้านนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ที่เคารพของชาวน่าน นำท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินปัว 

วันที่ 4 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินปัว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ให้ท่านได้สักการะเพื่อเป็นความสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ นำท่านเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ นำท่านขอพร พระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวสองแคว เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพิษณุโลกและชาวไทยทั้งประเทศ ถึงเวลาอันสมควรานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

 • 22.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ