มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง
12,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ - ผาช่อ
โครงการหนองหอย - ม่อนแจ่ม - นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง)
สวนดอกไม้ (ทุ่งดอกมากาเร็ต) - ห้วยตึงเฒ่า (คงคองยักษ์)
บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่กำปอง - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ

MST-035-731

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุนภเมทนีดล - พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ - ผาช่อ
 • 05.00

  จุดนัดพบ : ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ

 • 06.50

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8302 (06.50-08.00)

 • 08.00

  เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดดอยอินทนนท์ จุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร นำท่านลงจากดอย แวะนมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนพภลภูมิสิริ ถ่ายรูปวิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไป ผาช่อ อยู่ในเขต อ.ดอยหล่อ ชมความงามความมหัศจรรย์เป็นปรากฏการณ์ตาม ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน มีลวดลายที่สวยงามละมีขนาดใหญ่มีความสูงราว 30 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ  Leiview Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 โครงการหนองหอย - ม่อนแจ่ม - นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) - สวนดอกไม้ (ทุ่งดอกมากาเร็ต) - ห้วยตึงเฒ่า (คงคองยักษ์)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร Check out ออกเดินทางไป โครงการหนองหอย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นโครงการของหลวง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นเดินทางไป ม่อนแจ่ม อยู่ในเขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นนำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชม วิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  นำท่าเดินทางสู่ ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตไร่กลิ่นเกสร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน  ร้านอาหาร

 • บ่าย

  หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง ห้วยตึงเฒ่า (คิงคองยักษ์)

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ  Leiview Hotel, Chiang Mai หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง - แม่กำปอง - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ท่านได้พักผ่อนครบครันในด้านความงามและ สุขภาพ เป็นแหล่งสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งรวมสินค้าของฝากของภาคเหนือมากมาย นำท่านเดินทางไป แม่กำปอง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไป พระธาตุดอยสุเทพ นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากในตัวเมืองเชียงใหม่

 • 19.00

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่

 • 21.30

  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8325 (21.30-22.25)

 • 22.25

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่าน นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์**
 • ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

    ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ