มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ซุปตาร์...ฮักกันได้ก่เจ้า

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ซุปตาร์...ฮักกันได้ก่เจ้า
4,888฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ร้านโกเหน่ง-หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ-วัดอุโมงค์
ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk- Kuv Niam Forest
กาแฟซอมบี้-วัดป่าดาราภิรมย์-กาดหน้ามอ เชียงใหม่
ตลาดวโรรส-พระธาตุลำปางหลวง

MST-064-734

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.เชียงใหม่
 • 18.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

 • 19.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

วันที่ 2 ร้านโกเหน่ง-หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ-วัดอุโมงค์
 • เช้า

  นำท่านเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า ณ ร้านโกเหน่ง หรือเทียบเท่า นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย  เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) อยู่เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของดอยปุยอยู่ในแนวของเทือกเขาถนนธงชัย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,658 เมตร นำท่านเดินทาง  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย จากนั้นนท่านเดินทางสู่วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม ตั้งอยู่ที่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปี

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่ม sky walk- Kuv Niam Forest-กาแฟซอมบี้-วัดป่าดาราภิรมย์-กาดหน้ามอ เชียงใหม่
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิถีชิวิตของชาวบ้านแบบ สโลว์ไลฟ์กัน ที่ ม่อนแจ่ม sky walk จุดชมวิวลอยฟ้าแห่งใหม่ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไปตามสวนดอกไม้ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทุ่งดอกมาร์กาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ที่มีชื่อว่า Kuv Niam Forest (กู๊เนียร์ ฟอร์เรส) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซอมบี้ คาเฟ่ (Zombie Cafe) ร้านกาแฟริมลำธารน้ำใส อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ จิบกาแฟกลางลำธารนำใสๆ ใหลผ่านด้านหน้าเหมือนกับว่าเราเข้ามาสู่ อีกโลกหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่กาดหน้ามอเชียงใหม่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4 ตลาดวโรรส -วัดพระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงเชียงใหม่ ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเทพ ระหว่างทางแวะไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก 1 ที่ได้แก่ พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 600 กิโลเมตร 

 • 22.00

  เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ