มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
2,988฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB 
คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ
จุดชมวิวภูทับเบิก – ร้านของฝากไร่กำนันจุล

MST-064-738

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม และไร่ GB – คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พัก
 • 02.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 03.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 440 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง
  เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์  แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย 

 • เช้า

  บริการ ขนมปังและน้ำผลไม้ จุดชมวิวยอดฮิตที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นอีกแห่งหนึ่ง ก็คือ จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ นำท่านเดินทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกังหันลม และไร่ GB ตั้งอยู่บริเวณตำบลทุ่งสมอ มีลักษณะเป็นแท่นกังหันลมสีขาวขนาดใหญ่ พาท่านอิสระที่คาเฟ่วิวดีพร้อมมาลิ้มลองของหวาน และถ่ายรูปลงโซเซียลที่ Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต อยู่ใกล้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อิสระให้ท่านได้ลิ้มรสชาติเครื่องดื่ม,ขนม และเซลฟี่ลงโซเชียลตามอัธยาศัย   

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ณ Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต นำท่านสักการะ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดสำคัญของอำเภอเขาค้อ  

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จุดชมวิวภูทับเบิก – ร้านของฝากไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำท่านไปยังบ้านร่องกล้า และเปลี่ยนรถไปภูลมโล (รวมค่ารถขึ้นไปภูลมโลแล้ว) นำท่านรับอรุณที่ ภูลมโล หนึ่งในสถานที่ชม ซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก

  หลังจากชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งแล้ว  ในอุทยานภูหินร่องกล้า  ยังมี ทุ่งดอกกระดาษ หรือ ดอกบานไม่รู้โรย ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับให้ท่านได้เก็บบรรยากาศ ณ จุดชมวิว ภูทับเบิก เป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดสูงสุดของยอดภูทับเบิกอยู่ที่ความสูง 1,768 เมตร เวลาได้ไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูทับเบิกแล้วเราจะได้เห็นภาพทะเลหมอกกับก้อนเมฆสีขาวตัดกับสีเขียวของภูเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ