มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ สุโขทัย

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ สุโขทัย
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ศาลสมเด็จพระนเรศวร | วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(พระพุทธชินราช)
วัดศรีชุม | อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย | วัดนางพญา | วัดช้างล้อม
วัดเจดีย์เจ็ดแถว | วัดมหาธาตุ | วัดพิพัฒน์มงคล

MST-178-749

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(พระพุทธชินราช)-วัดศรีชุม -อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • 05.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

 • 05.30

  นำท่านเดินทางสู่จังสุโขทัย ระหว่าทางบริการอาหารว่าง

 • 11.00

  เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นำท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร เขตพระราชวังจันทร์ สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  ขอพร พระพทุธชนิราช พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของไทย

 • 15.00

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองสุโขทัย ที่ยังคงเหลือเค้าโครงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทย นำท่านเข้าสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ ให้ท่านกราบ “พระอจนะ ที่แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว”พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ เชิญท่านขอพรเพื่อเสริมสิริมมงคล

 • 17.00

  นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

 • 19.00

  เดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-วัดนางพญา-วัดช้างล้อม-วัดเจดีย์เจ็ดแถว-วัดมหาธาตุ-วัดพิพัฒน์มงคล
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ศรีสัชนาลัย

 • 09.00

  นำทานเดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชมโบราณสถาน และ โบราณวัตถุต่างๆมากมาย วัดนางพญา วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดมหาธาตุ

 • 10.00

  นำท่านเดินทางไปยัง วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วัดพิพัฒน์มงคล เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี 
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย
 • 20.00

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ