มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเชียงใหม่

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวเชียงใหม่
13,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Lion Air
สายการบิน

ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวง-สวนดอกไม้เมืองหนาว
สวน 80-ไร่ชา2000-ไร่สตรอเบอร์รื่-ฮิโนกิแลนด์
วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ม่อนแจ่ม-ไร่ดอกลมหนาว-ชมทุ่งดอกไม้-ONE NIMMAN
บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ร้านกาแฟ
วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์-ถ่ายรูปประตูท่าแพ
ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ

MST-009-750

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเชียงใหม่-ฝาง-ดอยอ่างขาง-สถานีเกษตรหลวง-ดอยอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน80ไร่-ไร่ชา 2000-ไร่สตรอเบอร์รี่-ฮิโนกิแลนด์
 • 03.30

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 05.45

  ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX

 • 07.00

  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ระหว่างทางบริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่ม ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่อำเภอฝาง เดินทางสู่ดอยอ่างขาง นำท่านเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ มีวิวที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูป สามารถเข้าชมแปลงปลูกได้ แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่เองได้ และท่านสามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาวางขายได้

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน-ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย-ม่อนแจ่ม-ไร่ดอกลมหนาว-ชมทุ่งดอกไม้-ONE NIMMAN
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกันว่า วัดบ้านเด่น เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม อยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ฉ่ำปอด ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพที่ระลึกที่ ไร่ดอกลมหนาว(รวมค่าเข้าชม) จุดชมวิวและสวนดอกไม้ที่มีความสวยงามสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ของเมืองเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ ONE NIMMAN แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-ร้านกาแฟ- วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดพระสิงห์-ถ่ายรูปประตูท่าแพ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่
  ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประตูท่าแพ ซึ่งบริเวณนี้เป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในสมัยอดีต 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 ครูบาเจ้าศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-ร้านของฝาก-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินดอนเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างเดินทางผ่านอนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินทางถึงบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุดอยสุเทพ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (บริการท่านด้วย SET BOX พร้อมน้ำดื่มที่สนามบิน)

 • 19.15

  ออกเดินทางจากเชียงใหม่ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX  

 • 20.25

  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน (ต่อ 1 รถตู้) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ