มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย นมัสการพระธาตุ 9 จอม
13,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Lion Air
สายการบิน

พระธาตุจอมสัก – พระธาตุจอมจันทร์ – พระธาตุจอมสวรรค์ -  พระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุจอมทอง - พระธาตุจอมแว่ - พระธาตุจอมหมอกแก้ว – พระธาตุจอมแจ้ง - พระธาตุจอมผ่อ - วัดร่องขุ่น -  สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – เชียงราย ไนท์บาร์ซ่า - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง

MST-009-752

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – พระธาตุจอมสัก – พระธาตุจอมจันทร์ – พระธาตุจอมสวรรค์ - พระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุจอมทอง
 • 02.30

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 05.30

  ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสายการบิน
  ไทยไลอ้อนแอร์  เที่ยวบินที่ XXXX

 • 06.50

  คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเช้าแบบ set box นำท่านเดินทางสักการะ พระธาตุซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” 

  1.พระธาตุจอมสัก
  2.พระธาตุจอมจันทร์
  3.พระธาตุจอมสวรรค์
  4.พระธาตุจอมกิตติ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  5. วัดพระธาตุดอยจอมทอง
  เป็นมงคลนามแห่งเมืองเชียงราย เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. 1805 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 พระธาตุจอมแว่ - พระธาตุจอมหมอกแก้ว – พระธาตุจอมแจ้ง - พระธาตุจอมผ่อ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 

  6.  พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมแว่ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้า เมืองภูกามยาวในราว พ.ศ. 1837 
  7. วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  8. พระธาตุจอมแจ้ง สร้างเมื่อ พ.ศ. 1331 เดิมเรียกว่า พระธาตุจวน
  9.พระธาตุจอมผ่อ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 นอกจากหลักฐานทาง โบราณวัตถุ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงรายไนท์บาร์ซ่า หรือ ถนนคนเดิน
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์ มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น”วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” นำท่านเข้าชม สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านสักการะ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย พาทุกท่านเดินทางถึง เชียงรายไนท์บาร์ซาร์  ที่รวมสินค้าพื้นบ้าน สินค้าทำมือ สินค้าหัตถกรรมสวยต้องไม่พลาดที่นี่ 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ของฝาก – สนามบินแม่ฟ้าหลวง- สนามบินดอนเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องเสือเต้น ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นที่ เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดสวยงามและได้รับความนิยมอีกวัดนึงในจังหวัดเชียงราย พาทุกท่านเดินทางไปยังร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นเมือง  

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ set box ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

 • 15.25

  ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX

 • 16.45

  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ  หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ