มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ดอยแม่สลอง ดอยตุง

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย ดอยแม่สลอง ดอยตุง
13,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai Lion Air
สายการบิน

ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี - ไร่ชา 101 -พระธาตุดอยตุง - พระตำหนัก ดอยตุง -สวนแม่ฟ้าหลวง-ไร่ชาฉุยฟง – ตลาดแม่สาย - วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด-อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – เชียงรายไนท์บาร์ซ่า - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง

MST-009-753

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ดอยแม่ สลอง - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี - ไร่ชา 101
 • 02.30

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 05.30

  ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX

 • 06.50

  คณะเดินทางถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พนักงานของบริษัท ให้การ  ต้อนรับ หลังจากรับสัมภาระและทำธุระส่วนตัวแล้ว นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง  บริการอาหารเช้า แบบ set box นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ บนดอยแม่สลองมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี  พ.ศ. 2539 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา101 เป็นไร่ชาขนาดใหญ่แห่งแรกบนดอยแม่สลองและเป็นไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 พระธาตุดอยตุง - พระตำหนัก ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง - ไร่ชาฉุยฟง - ตลาดแม่สาย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่จัน นำทุกท่านเดินทางสู่พระตำหนักดอยตุง พาท่านเดินชม สวนแม่ฟ้าหลวง

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พาทุกท่านเดินทางถึง ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบล  เทอดไทย  อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี เดินทางไปยังตลาดแม่สายและท่าขี้เหล็กของพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงรายไนท์บาร์ซ่า หรือ ถนนคนเดิน
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์ มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย สำหรับ “วัดร่องขุ่น”วัดที่ออกแบบและก่อสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์”นำท่านเข้าชม สิงห์ปาร์ค ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านสักการะ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย หรือพญามังราย ปฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 4 วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – ร้านของฝาก – สนามบินแม่ฟ้าหลวง - สนามบินดอนเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก พาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดร่องเสือเต้น ความโดดเด่นของวัดร่องเสือเต้นที่  เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดสวยงามและได้รับความนิยมอีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงราย พาทุกท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นเมือง  

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันแบบ set box ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

 • 15.25

  ออกเดินทางจากสนามบินแม่ฟ้าหลวง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ XXXX

 • 16.45

  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ